Klubin säännöt

HYVÄKSYTTY KLUBIN KEVÄTKOKOUKSESSA 11.3.2013
SEKÄ YLIMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA 9.9.2013

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue:

Tampereen Suomalainen Klubi ry:n, myöhemmin näissä säännöissä Klubi, kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toiminta-alueena on Pirkanmaa.

2 § Tarkoitus, toiminta ja tukeminen:

Klubin tarkoituksena on vaalia suomalaista kulttuuria, suomalaiskansallisia perinteitä ja suomen kieltä, antaa jäsenilleen tilaisuus kehittävään keskinäiseen kanssakäymiseen suomalaiskansallisessa hengessä sekä toimia suomalaisuuden hyväksi ylläpitämällä isänmaallisten, sivistyksellisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä retkiä. Klubi voi harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa ja tukea apurahoin ja stipendein Klubin päämäärien mukaista toimintaa.

Klubi voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Klubi voi omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Klubi saa toimintansa kehittämiseksi tukea omalta kehittämisrahastoltaan.

3 § Klubin jäsenet:

Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi yksimielinen johtokunta hyväksyä kirjallisen hakemuksen ja jäsentyöryhmän lausunnon perusteella isänmaalliseksi tunnetun oikeistomielisen maailmankatsomuksen omaavan, hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee.

Kunniajäseneksi Klubin varsinainen kokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua Klubin toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Johtokunta voi kutsua ulkojäseneksi sellaisen vieraan maan kansalaisen, joka on ansiokkaasti edistänyt Klubin tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsen voi erota klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Klubin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa Klubista jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Klubiin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Klubia tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Jäsenmaksut:

Varsinaiset jäsenet suorittavat Klubin syyskokouksen päättämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Kunnia- ja ulkojäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

5 § Johtokunta:

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi ja johon kuuluvat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Klubin esimies ja varaesimies sekä kuusi (6) johtokunnan jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esimies ja varaesimies valitaan tehtäviinsä kalenterivuodeksi. Johtokunnan jäsenet valitaan kahden (2) vuoden toimikausiksi. Johtokunnan jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Valinnan tekee Klubin syyskokous.

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin, taloudenhoitajan, tarvittavat työryhmät sekä toimihenkilöt. Johtokunnan sihteeri toimii myös Klubin kokousten sihteerinä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun viisi (5) johtokunnan jäsentä tietyssä asiassa sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) jäsenen saapuvilla ollessa.

Klubin esimiehen tehtävänä on johtaa Klubin aatteellista toimintaa. Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja hoitaa Klubin toiminnallisia ja taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin asioista sekä edustaa Klubia. Toimintaa johtokunta suunnittelee ja ohjaa päätöksin, pysyväisohjein ja järjestyssäännöin sekä toimikuntien ja työryhmien välityksellä.

6 § Nimenkirjoitus:

Klubin nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Johtokunta voi valtuuttaa sihteerin, taloudenhoitajan tai muun nimeämänsä toimihenkilön yksin allekirjoittamaan Klubin kirjeenvaihtoon liittyvät tai taloudenhoidossa tarvittavat asiakirjat, ei kuitenkaan velkasitoumuksia.

7 § Toiminta- ja tilikausi sekä tilien ja toiminnan tarkastus:

Klubin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Heidän tulee antaa kirjalliset lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Klubin kokoukset, käsiteltävät aiheet ja äänivalta:

Johtokunta kutsuu Klubin kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetussa Klubilehdessä tai jäsentiedotteessa julkaistulla tai sähkö- tai kirjepostilla toimitetulla kutsulla.

Klubi pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Klubin kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Klubin kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaati ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty johtokunnalle.

Klubin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • valitaan vähintään viisi- (5) ja korkeintaan seitsemänjäseninen (7) valitsijalautakunta ja sille puheenjohtaja tekemään ehdotukset syyskokouksessa valittaviksi johtokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, esimieheksi, varaesimieheksi, johtokunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle sekä tilin- ja toiminnantarkastajiksi ja toimikuntien jäseniksi.
 • käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.
 • kokouksen päättäminen.

Klubin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • päätetään seuraavan toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksusta
 • käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvioksi
 • valitaan Klubin johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 • valitaan Klubin esimies ja varaesimies seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan jäsenet kaksivuotiskaudelle erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle
 • valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet tarkastamaan tulevan kalenterivuoden toimintaa
 • valitaan toimikuntien jäsenet toimikuntiin, jotka katsotaan tarpeellisiksi Klubin toiminnalle
 • käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat
 • kokouksen päättäminen.

Klubin kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta. Klubin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli

puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja Klubin purkaminen:

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Klubin purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa ja tätä tarkoittavien myönteisten päätösten tekemiseen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.

Klubin purkautuessa käytetään varat sen yleishyödyllisen, suomalaiskansallisen tarkoituksen edistämiseksi, josta jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous tarkemmin päättää.

10 § Muut säännökset:

Muuten Klubin toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia ja Klubin johtokunnan hyväksymiä järjestys- ja ohjesääntöjä.