Tiede- ja teknologiakerho

Tiede ja Teknologia on Tampereen Suomalaisen Klubin kaikille jäsenille avoin kerho, jonka päätavoite on lisätä ymmärrystä eri tieteenalojen ja teknologioiden välillä. Kutsumme kerhoomme korkeatasoisia esitelmiä vaihtelevilta tieteen ja teknologioiden osa-alueilta tavoitteenamme synnyttää runsasta rajoja rikkovaa keskustelua ja uusia oivalluksia yhteistyön syventämiseksi. Tiete- ja Teknologiakerho järjestää myös vierailuja mielenkiintoisiin tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin ja näin antaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua eri alojen osaajien kanssa. Tiede- ja Teknologiakerho tekee aktiivista yhteistyötä Tampereen Teknillisen Seuran kanssa järjestäen molempien jäsenistölle kerran vuodessa laajoja seminaareja, joissa käsitellään mielenkiitoisia näkökohtia tieteen ja teknologian alalla.

Vaikka esityksissämme ja vierailuissamme keskitymme syvällisesti vain yhteen aiheeseen kerrallaan, on kaiken toimintamme taustalla ajatus siitä, että perinteisiksi ymmärretyt tieteen ja teknologian alat ovat muuttuvia ja laajenevia kokonaisuuksia, jotka ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa. Samalla sellaiset perinteiset jaottelut tieteen ja teknologian osalta, kuten kovat ja pehmeät, humanistiset ja matemaattiset tai kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menettävät vähitellen merkityksensä. Tiede- ja teknologiakerhossa haastamme itsemme ajattelemaan uudella tavalla ja katsomaan omien viitekehystemme ulkopuolelle. Toiminnassamme katsomme kohti tulevaisuutta, mutta haluamme myös ymmärtää historiaa ja tapahtumia tieteen ja teknologian kehityksen taustalla.

Tiede- ja teknologiakerho etsii aktiivisia jäseniä ideoimaan ja järjestämään yhteisiä tapahtumia ja tiedeseminaareja. Erityisesti etsimme humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä terveystieteiden ammattilaisia, jotka ovat valmiita poistumaan mukavuusalueiltaan tieteidenvälisten rajojen rikkomiseksi.