Lakimies OTM Olli Teivaala: Edunvalvontavaltuutus ja elatussopimus

Holhoustoimilaki / Edunvalvonta

1 § Holhoustoimen ( edunvalvontatoimen/ Digi- ja väestötietoviraston tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.

Edunvalvojan määrääminen/ Edunvalvonta

+ Edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka on kykenemätön huolehtimaan omista asioistaan esim. sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

 • Oma hakemus
 • Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta

Edunvalvojaksi voidaan määrätä suostumuksensa antanut tehtävään sopiva täysi-ikäinen henkilö

 • Voi olla esimerkiksi puoliso tai lapsi
 • Oikeus kohtuulliseen palkkioon
 • Julkisen edunvalvojan toissijaisuuden periaatetta noudatetaan

Edunvalvonta päättyy, kun edunvalvonnan tarve lakkaa

Edunvalvojan hakeminen / Edunvalvonta

 • Haetaan kirjallisesti Digi- ja viestintävirastolta ( DVV)
 • DVV kartoittaa edunvalvonnan tarpeen
 • Mikäli tarvetta on, siirretään asia käräjäoikeuden päätettäväksi, joka määrää edunvalvojan
 • Käsittelyaika on kokonaisuudessaan noin kuusi kuukautta

Edunvalvojan velvollisuudet ja toimivalta/ Edunvalvonta

 • ”Päämiehen” edustaminen tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa; Päämiehen omaisuuden hoito
 • Omaisuutta hoidettaessa pidettävä tunnollisesti huolta päämiehen oikeuksista ja edistettävä hänen parastaan
 • Omaisuuden hoidosta tarkemmat määräykset holhoustoimilaissa
 • Laadittava holhousviranomaiselle omaisuusluettelo 3 kk:n kuluessa tehtävän alkamisesta
 • Laadittava DVV:n pyynnöstä omaisuuden hoitoluettelo
 • Pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista, vuositili ja tehtävän lakatessa päätöstili DVV:lle
 • Edustaminen henkilöä koskevissa asioissa, joita päämies ei kykene ymmärtämään

Edunvalvojan velvollisuudet ja toimivalta II / Edunvalvonta

 • Päämiehen mielipide on otettava huomioon, jos tämä kykenee ymmärtämään asian merkityksen
 • Lainsäädäntö ( holhoustoimilaki ) rajoittaa edunvalvojan toimivaltaa
 • Ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta
 • Tietyt oikeustoimet ( kiinteistön luovutus, omaisuuden panttaus yms. )

edellyttävät holhoustoimiviranomaisen lupaa

 • Edunvalvojan toimivallan ylittäminen. Oikeustoimet eivät tällöin sido päämiestä

Valvonta / Edunvalvonta

 • Holhousviranomainen valvoo edunvalvojan toimintaa ( omaisuusluettelo, tilivelvollisuus, päätöstili)

- Vahvasti byrokraattinen ja sisältää kustannuksia

- Jos edunvalvoja laiminlyö tehtäviään, on holhousviranomaisen käytössä pakkokeinot

 • Tarvittaessa määrää toisen edunvalvojan
 • Edunvalvoja on korvausvastuussa päämiehelle tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamastaan vahingosta

Edunvalvontavaltuutus

Miksi ja milloin ?

Ennakolta valitaan henkilö, joka hoitaa asioita, kun itse ei enää pysty

 • Siirretty valtuutus
 • Valtuutus tulee voimaan myöhemmin – mahdollisesti
 • Valtuuttaja suostuu etukäteen järjestämään omaisuuden hoidon
 • Myöhempi mahdollinen terveydentilan muutos tai muu toimintakyvyttömyyys edellyttävät asioiden hoitamista

Kenelle?

 • Sopii kaikille ikään, terveyteen sekä varallisuuden määrään ja laatuun katsomatta. Yksinkertainen tapa asiakirjalla varautua mahdolliseen tarpeeseen.

Valtuutuksen sisältö / Edunvalvontavaltuutus

Valtuutetun velvollisuudet ja toimivalta

Sisältää holhoustoimilain pääperiaatteet oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yksittäistapauksessa valtuutuksen sisältö voi sisältää määräyksiä valtuutetun toimivallasta, jota edunvalvojalla yleisesti ei suoraan ole.

Valvonta

 • Valtuutetun perusvelvollisuus: Tehdä ja antaa DVV:lle luettelo valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

-Valtuuttaja voi määritellä valvonnan tavan ja laadun.

DVV valvoo

+ valtuutetun toimintaa

+ tarvittaessa valtuutetulta selvitys valtuuttajan asioitten hoitamisesta

+ määräys tilinteosta perillisille?

 • perilliset; riitojen ehkäisy vanhempien omaisuuden hoidosta

Edunvalvontavaltakirja

 • Valtuutetun suostumus
 • Valtuutuksen laatiminen ( kirjallisesti, kuten testamentti; nimitetään valtuutettu, varavaltuutettu ja toissijaisen valtuutetun määräys suositeltava; Laaditaan hyvissä ajoin.

Valtuutuksen voimassaolo

 • Valtuutuksen voimaantulo edellyttää DVV:n vahvistusta
 • Valtuutus lakkaa, kun valtuuttaja kuolee tai tarve muutoin lakkaa

Elatussopimus Mikä?

 • Puolison turvaksi
 • AL 46 §: Molemmilla osanottovelvoite ( kyvyn mukaan ) yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen ( Toimeentulo;
  asuminen, ruuat, vaatteet, lääkkeet jne. )

Puolisolle suoritettavan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvis-taa sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Miksi?

Puolisoiden tulojen tasapainottaminen

 • jos toinen laiminlyö velvollisuutensa tai asutaan erillään ( 47 § )
 • vanhuuden varalta
 • vainoharhat ja olennainen muutos rahankäytössä
 • elatuksen turvaaminen
 • vaikutus virallismaksuihin, tukiin jne.

Miten ?

Kirjallinen sopimus

 • vahvistaminen sosiaalilautakunnassa
 • voimaantulo
 • määrä
 • avioeron merkitys
 • uuden avioitumisen merkitys
 • elatuksen tarpeen ja/tai kyvyn määrittely
 • elatusmaksun määrän tai laskentaperusteen määrittely

ref. Jukka Sola
kuvat Pentti Väänänen